BOZP a PO

hasicak.jpgNa základě odborných oprávnění, kvalifikací a praxe jsme připraveni provádět a zajišťovat pro své zákazníky všechny činnosti související s povinnostmi na úseku BOZP a PO vycházejících z požadavků platné legislativy ČR.

V rámci komplexních služeb jsme zároveň připraveni převzít Vaši stávající agendu v oblastech BOZP a PO, provést její kompletní revizi, audit vč. provedení případných nutných změn.

Náš tým je tvořen specialisty a absolventy Vysoké školy báňské v Ostravě - Technické univerzity, fakulty požární ochrany a bezpečnosti průmyslu, kteří více jak 25 let působí v oblasti požární bezpečnosti staveb včetně více jak 15-ti leté praxe u HZS.

 

 Oblast BOZP
 

BOZP - Zpracování a vedení dokumentace

 • směrnice pro pracovní rizika - stanovení pravidel pro identifikaci pracovních rizik na pracovišti
 • stanovení míry rizika pracovní činnosti
 • stanovení míry rizika na pracovišti
 • identifikační karty zjištěných pracovních rizik
 • kategorizace prací
 • směrnice - stanovení pravidel pro poskytování a používání osobních ochranných pracovních prostředků
 • provozní řády pro skladové hospodářství a provozní řády strojů a zařízení
 • směrnice pro zajištění BOZP v autodopravě
 • zásady při poskytování první pomoci
 • další druhy dokumentace BOZP, dle zjištěných místních bezpečnostních rizik
 

BOZP - Poradenská, kontrolní a konzultační činnost

 • externí výkon funkce osoby odborně způsobilé v oboru BOZP a v prevenci rizik
 • odborné zastupování a poradenství při kontrolách orgánů státního odborného dozoru
 • provádění pravidelných prohlídek BOZP pracovišť včetně vyhotovení zápisu z kontroly s uvedením návrhů opatření k odstranění zjištěných závad
 • zjištění a vyhodnocení místních bezpečnostních rizik na pracovišti vč. stanovení opatření k odstranění, popř. snížení jejich vlivu na zdraví pracovníků
 • spolupráce při šetření pracovních úrazů, vedení evidence pracovních úrazů a vypracování všech hlášení potřebných pro státní orgány
 • další poradenská činnost v oboru BOZP dle potřeby zákazníka
 

BOZP - Školící činnost

 • vypracování tematického plánu a časového rozvrhu u poskytovaných školení
 • vypracování a vedení dokumentace o provedených školeních 
 •  prezenční forma (tj. lektor na pracovišti klienta)

Možnosti školení:

 • školení BOZP zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
 • školení zaměstnanců externích firem, pohybujících se na pracovišti klienta
 • školení řidičů
 • školení poskytování první pomoci
 • práce ve skladu
 • školení práce ve výškách (teorie a praktické školení)
 • školení v ČJ a AJ

 

  Oblast PO
 

PO - Zpracování a vedení kompletní dokumentace PO dle Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

 • požárně bezpečnostní řešení staveb
 • dokumentace o začlenění do kategorie činností podle požárního nebezpečí
 • posouzení požárního nebezpečí pro činnosti s vysokým požárním nebezpečím
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • požární řád
 • požární poplachové směrnice
 • požární evakuační plán
 • dokumentace zdolávání požáru (operativní karty, operativní plány)
 • řád ohlašovny požárů
 • tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů PO
 • dokumentace o provedeném školení PO a odborné přípravě
 • požární kniha
 • vypracování jmenovacích dekretů pro jmenované preventivní požární hlídky a preventisty požární ochrany
 • směrnice pro činnost preventivních požárních hlídek
 • příkaz k provádění prací se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru 
 

PO - Poradenská, kontrolní a konzultační činnost

 
 • externí výkon funkce osoby odborně způsobilé v oboru požární ochrany
 • odborné zastupování a poradenství při kontrolách orgánů státního odborného dozoru
 • provádění preventivních požárních prohlídek pracovišť včetně vyhotovení zápisu z kontroly s uvedením návrhů opatření k odstranění zjištěných závad
 • provádění pravidelných kontrol a revizí věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
 • stanovení podmínek a opatření pro provádění prací se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru
 • další poradenská činnost v oboru požární ochrany dle potřeby zákazníka

PO - Školící činnost

 
 • vypracování tematického plánu a časového rozvrhu u poskytovaných školení
 • vypracování a vedení dokumentace o provedených školeních

Možnosti školení:

 • školení o PO zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
 • školení o PO osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době
 • školení o PO zaměstnanců externích firem, pohybujících se na pracovišti klienta
 • odborná příprava preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany

 

Vytisknout