Česky | English
SLUŽBY > PSYCHOTESTY PRO ŘIDIČE

PSYCHOTESTY PRO ŘIDIČE A VYBODOVANÉ ŘIDIČE, ŘIDIČE S ULOŽENÝM ZÁKAZEM ŘÍZENÍ

Jsme nejrychlejší, nejlevnější (pouze 1400,- Kč) , jsme flexibilní v termínech. Akreditované pracoviště v Praze. 

Dopravně psychologické vyšetření - psychotesty pro řidiče - vybodované řidiče a řidiče s uloženým zákazem řízení, psychotesty pro řidiče profesionály:

 • Od prosince 2012 Ministerstvo dopravy, odbor dopravně správní v souladu s ustanovením §87a odst. 5 zákona o silničním provozu udělilo akreditaci PhDr. Janu Weinbergerovi pod č.j.: 295/2012-160-OST/4 k provádění dopravně psychologického vyšetření " vybodovaných řidičů, řidičů se zákazem řízení "podle §87a odst. 4 zákona o silničním provozu. Akreditace udělena pro pracoviště Štěrboholská 102a Praha. Vyšetření řidičů se provádí na tomto pracovišti.

Kontakt pro objednání je 775170134., md@assessment-test.cz

Vyšetření probíhá na adrese Štěrboholská 102a, vchod B, Praha 10. Na zvonku hledejte název společnosti ASSESSMENT s.r.o.
Spojení: Zelené metro na stanici Skalka, dále cca 10 minut autobusem 125 na stanici Myšlínská. Mapka je zde

Po Vzájemné dohodě je vyšetření možné provést i o víkendu.

 • Provádíme zpracování výsledků na počkání, jsme flexibilní v termínech. Stačí zavolat nebo napsat e-mail a objednat se telefonicky. Máme nejpříznivější ceny!

 • cena je 1400,- Kč.

 • termíny ještě týž den nebo týž týden.

Dopravně psychologické vyšetření pro profesionální řidiče - psychotesty pro řidiče profesionály

 • Vážení řidiči z povolání, uchazeči o tuto profesi a autopřepravci. Provádíme pro Vás dopravně psychologické vyšetření ( psychotesty pro řidiče). Testování je v souladu s platným zákonem dle § 87a zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a plně nahrazuje složité a zdlouhavé testování u psychologa, které trvá i několik hodin a řidič je testovou baterií vystaven odpovídat i na otázky ryze soukromého charakteru.
 • Psychologické vyšetření způsobilosti řidiče je povinné pro řidiče autobusů a nákladních automobilů nad 7,5t, kteří vykonávají tuto činnost jako profesi. Jde o skupiny řidičského oprávnění C, C+E, C1+E, D, D+E, D1 a D1+E. Psychotesty je potřeba absolvovat před zahájením činnosti, pak před dovršením 50 let věku a potom každých pět let.
 • Cena je 1400,-  

 

Úplné znění § 87a a §87b z.č.: 361/2000 sb

§ 87a

Dopravně psychologické vyšetření

(1) Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat

a) držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1+E, C nebo C+E, pokud řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,

b) držitel řidičského oprávnění pro skupinu D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel.

(2) Dopravně psychologickému vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v odstavci 1 povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.

(3) Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku

a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,

b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,

c) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo

d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.

(4) Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog, kterému ministerstvo udělilo akreditaci.

(5) Ministerstvo udělí akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření na žádost fyzické osobě, která

a) absolvovala akreditované magisterské studium v oboru psychologie,

b) absolvovala postgraduální studium v oboru dopravní psychologie akreditovaného studijního programu nebo programu celoživotního vzdělávání prováděného vysokou školou,

c) má alespoň 3 roky praxe v oblasti dopravní psychologie a

d) má k dispozici vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření.

(6) Ministerstvo odejme akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření, nesplňuje-li její držitel podmínku pro její udělení uvedenou v odstavci 5 písm. d) nebo porušil-li opakovaně nebo zvlášť závažným způsobem svou povinnost podle tohoto zákona, která se vztahuje k činnosti držitele akreditace.

(7) Náklady na dopravně psychologické vyšetření osob uvedených v odstavci 1 hradí u osob v pracovněprávním vztahu zaměstnavatel. U osob uvedených v odstavci 1, které nejsou v pracovněprávním vztahu, a u osob uvedených v odstavci 3 hradí náklady na dopravně psychologické vyšetření tyto osoby.

(8) Povinnost dopravně psychologického vyšetření podle odstavce 1 se netýká řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu, a dále řidičů vozidel požární ochrany, řidičů vozidel policie, Vězeňské služby České republiky, zpravodajských služeb a řidičů vozidel ozbrojených sil České republiky.

(9) Vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření stanoví prováděcí právní předpis.

§ 87b

(1) Dopravně psychologickým vyšetřením se zjišťuje psychická způsobilost k řízení motorových vozidel (dále jen „psychická způsobilost“).

(2) Osoba podrobující se dopravně psychologickému vyšetření podle § 87a odst. 3 předloží psychologovi provádějícímu vyšetření posudek o zdravotní způsobilosti, který není starší než 30 dní.

(3) O výsledku provedeného dopravně psychologického vyšetření vydá psycholog posuzované osobě písemný posudek. Ze závěru posudku musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba psychicky způsobilá k řízení motorových vozidel, psychicky způsobilá k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo psychicky nezpůsobilá k řízení motorových vozidel. Stejnopis posudku zašle psycholog do 5 pracovních dnů ode dne provedení vyšetření obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle obvyklého bydliště nebo místa studia posuzované osoby.

(4) Psycholog vede evidenci o provedených dopravně psychologických vyšetřeních, ve které eviduje alespoň jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu bydliště a rodné číslo posuzované osoby nebo datum narození, pokud jí rodné číslo nebylo přiděleno, datum a čas zahájení a ukončení dopravně psychologického vyšetření, doklady a záznamy o průběhu a výsledcích dopravně psychologického vyšetření, kopii vydaného posudku a případně údaje o zaslání kopie posudku obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Údaje, doklady a záznamy o dopravně psychologickém vyšetření se evidují po dobu alespoň 5 let ode dne jeho provedení.

(5) Rozsah, obsah a způsob provádění dopravně psychologického vyšetření a vzor posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření stanoví prováděcí právní předpis.

 

Výhody Dopravně psychologického vyšetření (psychotesty pro řidiče) u nás jsou:

 • Nečekáte na výsledky - výsledky zpracujeme po vyšetření. .
 • Vysoká kvalita - vyšetření má vysokou validitu výsledků,
 • Nadstandardní výstupy – v rámci stanovené ceny každý řidič obdrží certifikát způsobilosti. V případě zájmu si navíc můžete vyžádat rozšířené hodnocení i s přehlednými grafy, kde uvidíte konkrétní výsledky v 6 hlavních rovinách obsahujících 44 položek, které přímo souvisí s vykonávanou profesí.
 • DOPORUČENÍ: Dopravně psychologické vyšetření pro řidiče z povolání doporučujeme i pro řidiče referentských vozidel ve firmách. Ochráníte tak své investice.
 • Profesionálně vybavené pracoviště - testy probíhají pod dohledem psychologů včetně vyhodnocení. Jednotlivá pracoviště, čekárna i vyšetřovna  jsou od sebe odděleny.

Jakým způsobem a za jakých podmínek může testování proběhnout?

 • Pokud jste firma, která zajišťuje hromadně svým řidičům psychologické vyšetření, můžete si objednat vlastní přístup k hodnocení řidičské způsobilosti, a to za předpokladu, že bude na Vašem pracovišti přítomen psycholog, který bude zodpovědný za řádný průběh testování, který proběhne v souladu se závaznými pravidly. Testování tedy může probíhat v místě výkonu práce.
 • Pokud jste řidič a testování si zajišťujete sám, prosím kontaktujte nás a objednejte se na +420 775 170 134 nebo na md@assessment-test.cz

Výčet hodnotících kriterií A – F najdete zde:

 • OSOBNOST – MORÁLNÍ A CHARAKTEROVÉ VLASTNOSTI – hodnotíme morálnost, stabilitu, charakter, odpovědnost za svěřené hodnoty, kolegialita, nestrannost, ohleduplnost, slušnost a přátelskost, zájem o profesi řidiče, ztotožnění se s rolí řidiče profesionála, ochota poradit a poskytnout pomoc při dopravní nehodě.
 • PSYCHICKÁ A EMOČNÍ STABILITA – hodnotíme psychická, emoční, sociální zralost, psychická odolnost a stabilita, zvládání nepříznivých a kritických situací, přizpůsobivost a tolerance, sebedůvěra, sebejistota.
 • RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ V DOPRAVNÍCH SITUACÍCH – hodnotíme lehkomyslnost, neodpovědnost, spoléhání na náhodu, nedbalost, agresivita, hostilita, rizikovost v dopravních situacích, sklon riskovat, tendence předvádět se, záliba v adrenalinu, roztěkanost, roztržitost, sklon k užívání návykových látek, únava, únavový syndrom a syndrom vyhoření.
 • VNÍMÁNÍ A ADEKVÁTNÍ ZPRACOVÁNÍ PODNĚTŮ – hodnotíme kognice, poznávací procesy, zrakové vnímání v dopravních situacích (kvalita a rychlost), prostorové vnímání a představivost, vnímání a pozornost (kvalita a rychlost), pozornost a koncentrace, vnímání a reakce v zátěži a únavě, aktivace a motivace, senzomotorická koordinace, schopnost potlačit chybovou, či nepřiměřenou reakci, zraková paměť, prostorová paměť a paměť plochy, systematičnost, předvídavost.
 • REAKČNÍ A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI – hodnotíme reakční pohotovost, reakční a pohybové schopnosti, reakční pohotovost.
 • PSYCHICKÉ STAVY – hodnotíme psychické stavy, odolnost vůči frustraci, překážkám a rušivým vlivům, konflikty a jejich předcházení a zvládání, práce pod stresem, tlakem a zátěži, překonávání překážek, odolnost vůči únavě a monotonii.

Pro další informace nás kontaktujte na telefonním čísle +420 775 170 134 nebo na kontaktech uvedených v sekci kontakty.

 

© 2011 Assessment; Powered by PubliX